Kazalo Zbornik SE : globalno in lokalno

Kazalo

Pozdravne besede prof. Hansa Künga, častnega predsednika ustanove Weltethos Tübingen    
Pozdravna misel gospe Vlaste Nussdorfer, varuhinje človekovih pravic RS
Albert Smrečnik: Od prvega srečanja s prof. Hansom Küngom do ustanovitve Gibanja svetovni etos Slovenija.
Predgovor, urednika Borut Ošlaj in Marko Pavliha

 

Marko Pavliha: Iskanje (od)rešitve ali kako očistiti in pomladiti slovensko družbo
1. Uvod
2. Prva hipoteza: človeštvo se nevarno igra s svojim obstojem
3. Druga hipoteza: za preživetje se moramo povzpeti na višjo raven zavesti
4. Tretja hipoteza: za duhovni napredek je odgovorna tudi politika
5. Sklepne misli
6. Viri

Lenart Škof: Kulturna hibridnost, kulturne razlike in svetovni etos   
1. Razlika
2. Razlika v en(ak)osti
3. Brez razlike: naproti hibridizaciji kultur
4. Enakost in svetovni etos: veljavno »brez razlike« za vse?
5. Svetovni etos XIV. dalajlame med tradicijo in moderno
6. Viri

Manca Košir: Umiranje v luči svetovnega etosa   

Janez Juhant: Individualna pogojenost, očiščenje (lustracija) in svetovni etos (SE)   
1. Uvod
2. Pristna govorica
3. Strah
4. Padec v necivilizacijo
5. Očiščenje
6. Empatija
7. Viri

Karel Gržan: Polarizacije osvobojeno krščanstvo
1. Trojstvo – prastara skupna formula harmonije
2. Mamon tega sveta, ki zmami Cerkev v model dvojnosti
3. Bog kot Sveta Trojica, nenehni izziv Cerkvi
4. Viri

Zvone Štrubelj: Za kulturo dialoga v duhu svetovnega etosa
1. Drugi Vatikanski koncil je pred petdesetimi leti odprl okna
Katoliške cerkve svetu, ekumenskemu in medverskemu dialogu
2. Dialog in dialoškost petdeset let po drugem vatikanskem koncilu
3. Predpostavke za iskren in konstruktiven ekumenski in medverski dialog
4. Ovire v procesu ekumenskega in medverskega dialoga
5. Poti dialoškosti
6. Zavest globalnosti in kvalitativna svoboda
7. Izziv kulture dialoga za sedanjo Katoliško cerkev v Evropi, Sloveniji in po svetu

Peter Kovačič Peršin: Vzgoja za svetovni etos v šoli

Maša Gedrih: Svetovni etos v izobraževanju. Osebne in družbene vrednote.
1. Svetovni etos v izobraževanju. Osebne in družbene
vrednote.
2. Sovražniki ali sodelavci?
3. Kaj je smisel izobraževanja?
4. Fundacija za svetovni etos in nekaj primerov dobrih praks
5. Realistična vzgoja v globalni etiki
6. Posameznikov vpliv na družbo
7. Sklep

Špela Čekada Zorn, Andreja Dobnikar: Medkulturna vzgoja, breme ali izziv za učitelje slovenskih osnovnih šol
1. Uvod
2. Pomen medkulturne vzgoje in njen položaj v Sloveniji
3. Viri

Matija Kovačič: Etični vidik parlamentarne demokracije
1. Uvod
2. Značilnosti strankokracije v Sloveniji
3. Prizadevanja za boljšo demokracijo
4. Za uveljavitev neposredne demokracije
5. Sklepna misel
6. Viri

Marjan Strajnar: Odgovorno in pošteno gospodarjenje ─ Küngove refleksije o gospodarstvu in etosu  
1. Küngova dela o gospodarstvu in etosu
2. Čisto tržno gospodarstvu
3. Socialno tržno gospodarstvo
4. Neuspehi globalnega kapitalizma in etično ogrodje
5. Nenasiten pohlep za dobičkom in trgi brez morale
6. Mit o racionalnih, uspešnih samoregulacijskih trgih
7. Prednost etosa pred politiko in gospodarstvom
8. Niti etika prepričanja niti nenačelna etika uspeha
9. Etično utemeljena podjetniška kultura
10. Misli za naš prostor in današnji čas
11. Viri

Cvetka Hedžet Tóth: Svetovni etos − posvetni duh etike
1. O nujnosti globalne oziroma univerzalne etike
2. Temeljno zaupanje kot podlaga temeljnega etosa, življenjskega etosa, svetovnega etosa
3. Etika kot čut za orientacijo v svetu

Rok Svetlič: Ontologija prava in države     
1. Ontogeneza neke asimetrije
2. Zaupanje in vstop v živo prakso dolžnosti
3. Svetovni etos in dovršeni kozmopolitizem

Jože Ramovš: Etičnost in duhovnost
1. Potreba po etičnem doživljanju in ravnanju ter opredelitev pojmov
2. Etično doživljanje in ravnanje
3. Duhovnost – deblo etične krošnje
4. Sklepna misel
5. Viri

Klemen Jaklič: O temelju globalnega etosa
1. Kontekst
2. Ideja liberalne legitimnosti
3. Katero enako spoštovanje?
4. Ko se temelj maje
5. »Zidaj hišo na skalo«
6. Rešitev

Borut Ošlaj: Svetovni etos in slovenski javni prostor
1. Slovenski javni prostor
2. H genealogiji neke spodletele sekularizacije
3. Svetovni etos kot enotna moralna platforma človečnosti

Morda ti bo všeč tudi...